نحوه درج افيليشن مركز تحقيقات مهندسی بافت و سلول های بنیادی به صورت زير مي باشد:

مركز تحقيقات مهندسی بافت و سلول های بنیادی،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران

Tissue Engineering and stem cells research center,
Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.