آدرس مركز تحقيقات سلول بنيادي و مهندسي بافت :

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركزتحقيقات مهندسي بافت

تلفن تماس:32395054