هدف از مهندسي بافت ، طراحي و ساخت سازه هاي بافتي(Tissue construct) زنده ، عملكردي و قابل پيوند در آزمايشگاه كه مي تواند براي نگهداري، بازسازي و يا جايگزيني بافت هاي اسيب ديده استفاده گردد مي باشد. مهندسي بافت حوزه اي به شدت ميان رشته اي بوده اميخته اي از اصول علوم زيستي و پزشكي و مهندسي مي باشد.يكي از رايج ترين روش ها براي توليد بافت ، كشت سلولها (كه از خود فرد و يا سلولهاي بنيادي تهيه شده) درداخل داربست (scaffold) بيولوژيكي براي زمان خاص مي باشد. اين داربست براي سلول، محيطي بيومكانيكي فراهم مي اورد تا زمانيكه سلول براي خود، ماتريكس خارج سلولي توليد كند. داربست كم كم جذب گرديده و بافت جديد حاوي ماتريكس خارج سلولي به رشد خود ادامه ميدهد. اين سازه بافتي بايد پس از پيوند قادر به زنده ماندن، بازگرداندن عملكرد طبيعي خود و ادغام با بافتها اطراف باشد.